Jaarvergadering 3 september

19 augustus 2020


Beste leden,  

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op: Donderdag 3 september 2020 om 20:00 uur in ons clubgebouw

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

1.  Opening door de voorzitter   

2.  Jaarverslag door de secretaris  

3.  Jaarverslag door de penningmeester      

a. Jaarrekening      

b. Clubgebouw  

4.  Verslag kascommissie TVD  

5.  Begroting 2020   

6.  Verslaglegging Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen  

7.  Verslag kascommissie SETD, benoeming nieuw lid  

8.  Bestuursverkiezing:      

Aftredend en herkiesbaar: Erik Wegdam en Nathalie Vasterink Kandidaten gesteund door minstens 5 leden kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het secretariaat  

9.  Jubilarissen

10. Verslag van de diverse commissies en eventuele wijzigingen

11. Jeu de boules

12. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

14. Sluiting  

De RIVM richtlijnen zullen worden nageleefd. 

Met sportieve groet,

Nieuwscategorieën