Algemene ledenvergadering Tennisvereniging Deurningen

09 maart 2020


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)    

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op:   Donderdag 7 mei 2020 om 20:00 uur in ons clubgebouw.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

1. Opening door de voorzitter

2. Jaarverslag door de secretaris

3. Jaarverslag door de penningmeester

     a. Jaarrekening     

b. Clubgebouw

4. Verslag kascommissie TVD

5. Begroting 2020

6. Verslaglegging Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen

7. Verslag kascommissie SETD, benoeming nieuw lid

8. Bestuursverkiezing:     

Aftredend en herkiesbaar: Erik Wegdam en Nathalie Vasterink. Kandidaten gesteund door minstens 5 leden kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het secretariaat

9. Jubilarissen

10. Verslag van de diverse commissies en eventuele wijzigingen

11. Jeu de Boules

12. Wat verder ter tafel komt                                                         

13. Rondvraag

14. Sluiting  

Nieuwscategorieën