Donderdag 28 maart aanstaande (20:00 uur) | Agenda Algemene Ledenvergadering T.V. Deurningen

15 maart 2019


Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart 2019 om 20:00 uur in ons clubgebouw

Op de agenda voor de staan de volgende onderwerpen:

 1.  Opening door de voorzitter
 2.  Jaarverslag door de secretaris 
 3.  Jaarverslag door de penningmeester
      a. Jaarrekening 
      b. Clubgebouw 
 4.  Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 5.  Begroting 2019 
 6.  Bestuursverkiezing: 
      Aftredend en herkiesbaar: Harold Oude Smeijers 
      Kandidaten gesteund door minstens 5 leden kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden bij het secretariaat
 7.  Jubilarissen
 8.  Verslag van de diverse commissies en eventuele wijzigingen
 9.  Verslaglegging Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen 
10. Jeu de boules 
11. Wat verder ter tafel komt                        
12. Rondvraag 
13. Sluiting